ความประทับใจในหน้าที่ ของครูแนะแนวในส่วนการบริหารทุนอาหรกลางวันให้กับนักเรียน  เมื่อเห็นสีหน้าของนักเรียนที่มารับบริการยิ้มแย้ม แจ่มใส ทำให้เป็นการช่วยให้นักเรียนได้มีพลังในการที่จะมีชีวิตที่สดใส ครูก็มีความอิ่มเอมใจ