ถ้ามีขวดเก็บเครื่องเทศหลายขวด ให้เขียนชื่อติดไว้แต่ละขวด แล้วเรียงเก็บตามลำดับอักษร หน้าชื่อ จะได้หยิบใช้ง่าย