:๏: ค่ายภาคฤดูร้อน :๏:
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Tel : 074-288578, 288579  
e-mail : [email protected]
[email protected]มได้จาก www.cs.psu.ac.th
==========================================
ค่ายโปรแกรมเมอร์เยาวชน (ม.3-ม.6)    12-16 มี.ค. 50
         การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์ด้วย C#
ค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ (ป.4-ป.6)          19-23 มี.ค. 50
         ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  การสร้างภาพเคลื่อนไหว และเกมคอมพิวเตอร์
ค่ายเยาวชนไอที (ม.1-ม.6)                    26-30 มี.ค. 50
         การสร้างเว็บเพจและการตกแต่งภาพ
==========================================
เวลาเรียน        ค่ายละ 30 ชั่วโมง  เวลา 9:00-16:30 น.
ค่าสมัคร         1,500 บาท (รวมเอกสารและอาหารกลางวัน)
วิธีจ่ายเงิน       กรอกใบสมัครและจ่ายเงินได้ที่  สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                     คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                     หรือ สั่งจ่ายธนาณัติ ปณ.คอหงส์ ในนาม คุณพลชัย ลพานุสรณ์
                     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                     ตู้ ปณ.3  ปทฝ.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112