รศ. ดร. นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Usernamechailerd
สมาชิกเลขที่309
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล.

จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก (Medicine) และ Postdoctoral Research Fellow ทางด้าน Medical Informatics จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย.

ทางการแพทย์ มีความชำนาญด้านสรีรวิทยาระบบประสาท เช่น ประสาทสรีรวิทยาการรู้จำ (Cognitive Neuroscience)  สรีรวิทยาการเรียนรู้ (Learning) และความจำ (Memory) เป็นต้น.

ทางด้านไอที มีความชำนาญด้านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (Computer Aided Instruction - CAI), การออกแบบคำสอน (Instructional Design - ID), การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล, การตรวจสอบระบบสารสนเทศ  (IT Audit). ชำนาญการเขียนโปรแกรมภาษา C, Pascal, Delphi, Visual BASIC, ToolBook และ Flash ActionScript.

ทางด้านบริหารจัดการ มีความชำนาญในการวางแผนกลยุทธ์ (Stratagic Planning), การจัดการโครงการ (Project Management), การตรวจหาลักษณะบุคลิกภาพของทีมงาน (Personality Type Identification), การฝึกอบรมการสร้างทีมงาน (Team building).

ทางด้านภาษา มีความชำนาญด้านภาษาไทย อังกฤษ จีนกลาง จีนแต้จิ๋ว, ในระดับเบื้องต้น ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน และบาลี.