กิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สร้างคุณธรรมนำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

         ความเป็นมา

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.. และสพท.ลบ.1 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือในการสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชนของชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า

         พัฒนาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดวิสัยทัศน์ (KV ) ในงานกิจการลูกเสือฯว่า

"กิจกรรมลูกเสือมุ่งสร้างเยาวชนไทยให้มีคุณธรรม นำความรู้ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง"

ขั้นตอนที่ 2 สร้างทีมงาน

เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือและผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อแจ้งนโยบาย และร่วมวางแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทีมงานร่วมกันระดมสมองคัดเลือกกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกความพอเพียง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยแต่ละคนนำเสนอเทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมที่เคยใช้แล้วประสบผลสำเร็จ และสรุปมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ขั้นตอนที่ 4 การนำความรู้ไปพัฒนางาน

-นำแนวทางที่ได้จากขั้นตอนที่3 มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ โดยเน้นให้ผ้เรียนรู้จัดช่วยเหลือตนเองและทีมงาน โดยมีสถานการณ์ให้ เช่น ทำอาหารรับประทานเองเท่าที่มีวัสดุอุปกรณ์ให้ โดยสามารถหาผักที่ขึ้นเองบริเวณนั้นมาประกอบอาหารเพิ่มเติมได้

-ใช้วัสดุท้องถิ่น เช่น ฟางมาจัดทำที่พักแทนเต๊นท์   ใช้ก้อนหินแทนเตาหุงต้ม ฯลฯ

-มีใบงานให้ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกความพอเพียง การแก้ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในปัจจุบัน และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่น

ขั้นตอนที่ 5 บริการและเผยแพร่ความรู้

-เผยแพร่ทาง วารสารของ สพท.ลบ.1

-หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลพบุรี (รากหญ้า)

-เผยแพร่ทางเว๊บไซต์ http//gotoknow/org/planet/lop1