กิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างคุณธรรมนำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

กิรการลูกเสือ เนตรนารี สู่เศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณธรรมนำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง

      กิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สร้างคุณธรรมนำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

         ความเป็นมา

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.. และสพท.ลบ.1 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือในการสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชนของชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า

         พัฒนาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดวิสัยทัศน์ (KV ) ในงานกิจการลูกเสือฯว่า

"กิจกรรมลูกเสือมุ่งสร้างเยาวชนไทยให้มีคุณธรรม นำความรู้ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง"

ขั้นตอนที่ 2 สร้างทีมงาน

เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือและผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อแจ้งนโยบาย และร่วมวางแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทีมงานร่วมกันระดมสมองคัดเลือกกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกความพอเพียง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยแต่ละคนนำเสนอเทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมที่เคยใช้แล้วประสบผลสำเร็จ และสรุปมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ขั้นตอนที่ 4 การนำความรู้ไปพัฒนางาน

-นำแนวทางที่ได้จากขั้นตอนที่3 มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ โดยเน้นให้ผ้เรียนรู้จัดช่วยเหลือตนเองและทีมงาน โดยมีสถานการณ์ให้ เช่น ทำอาหารรับประทานเองเท่าที่มีวัสดุอุปกรณ์ให้ โดยสามารถหาผักที่ขึ้นเองบริเวณนั้นมาประกอบอาหารเพิ่มเติมได้

-ใช้วัสดุท้องถิ่น เช่น ฟางมาจัดทำที่พักแทนเต๊นท์   ใช้ก้อนหินแทนเตาหุงต้ม ฯลฯ

-มีใบงานให้ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกความพอเพียง การแก้ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในปัจจุบัน และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่น

ขั้นตอนที่ 5 บริการและเผยแพร่ความรู้

-เผยแพร่ทาง วารสารของ สพท.ลบ.1

-หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลพบุรี (รากหญ้า)

-เผยแพร่ทางเว๊บไซต์ http//gotoknow/org/planet/lop1

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมการจัดการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#test

หมายเลขบันทึก: 81107, เขียน: 28 Feb 2007 @ 12:07 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ 

             องค์กรของท่านเป็นสมาชิกอยู่ในโครงการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้

วันนี้คณะนักวิจัยส่วนกลางได้ตามมาพบบล็อกของท่าน  จึงอยากจะเชิญชวนให้ท่าน

เขียนเล่าในบล็อกของท่านเกี่ยวกับเคล็ดลับ (tacit knowledge) ในการจัดการเรียน

การสอนของท่าน  เพื่อให้ผู้อ่านจากวงการอื่นๆได้ร่วมรับรู้ว่า

                ครูและบุคลากรการศึกษาดีๆ  มีถมไป  แล้วไฉนท่านจึงฟังแต่เรื่องร้าย