การผลิตและการใช้สไลด์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน

ตีรณ
เหตุการณ์การสอน
       สื่อแผ่นภาพโปร่งใสเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ครูนิยมนำมาใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ครูได้หันมาใช้โปรแกรม Power Point กันมาก  ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปของสไลด์คล้ายกับแผ่นโปร่งใส  
       การจัดลำดับการนำเสนอสไลด์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับลำดับกิจกรรมการเรียนการสอน จะช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
       ผู้เขียนเคยใช้เหตุการณ์การสอนของ Gagne' มาใช้เป็นแนวในการผลิตและจัดลำดับสไลด์ประกอบการสอนซึ่งทำใหกิจกรรมการเรียนการสอนดูราบรื่นผู้รียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
       เหตุการณ์การสอนที่นำมาประยุกต์ในการผลิตและจัดลำดับสไลด์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นดังนี้
       (1)  เร้าความสนใจ (Gain Attention)  ออกแบบสไลด์แรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้ ด้วยภาพ,เหตุการณ์ ฯลฯ
      (2)  บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objectives)  ใช้สไลด์ให้ผู้เรียนทราบจุดประสงค์หรือเป้าหมายของการเรียน ประสิทธิภาพ
      (3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge)  ใช้สไลด์ที่เป็นคำถาม หรือแบบสรุปกระตุ้ให้ผู้เรียนคิดย้อนถึงสิ่งที่เรียนมา  เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะรับความรู้ใหม่  เป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น    
     (4)  การเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information)  ใช้สไลด์ประกอบการอธิบายความเป็นนามธรรมให้ผู้เรียนง่ายต่อการรับรู้และทำความเข้าใจ  หรือใช้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมต่อผู้เรียน

     (5)  ชี้แนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning)  เช้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผล ค้นคว้า วิเคราะห์หาคำตอบด้วยตนเอง  เป็นการช่วยชี้แนวทางให้ผู้เรียน
       (6)  กระตุ้นการตอบสนอง (Elicit Responses)  ใช้แสดงขั้นตอน/แนวการปฏิบัติกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกระทำกิจกรรมต่าง ๆ และได้ตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนตลอดเวลา                          
     
(7)  ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback)  ใช้ภาพหรือข้อมูลเพื่อใหเกิดความภาคภูใจหรือทราบผลการปฏิบัติโดยทันที
                       
    
(8)  ประเมินความรู้ (Assess Performance)  สามารถใช้สไลด์สร้างแสดงข้อทดสอบให้นักเรียนสอบร่วมกันเพื่อประเมินระหว่างเรียนหรือช่วงท้ายของบทเรียน  
                                   
(9)  การจำและนำไปใช้ (Promote Retention and Transfer)  ใช้แสดงกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆบทเรียน  หรือคำแนะนำเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
        ในแต่ละเหตูการณ์สามารถผลิตสไลด์ได้ไม่จำกัดจำนวนและไม่จำเป็นต้องครบทุกขั้นตอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#test

หมายเลขบันทึก: 81100, เขียน: 28 Feb 2007 @ 11:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ 

             องค์กรของท่านเป็นสมาชิกอยู่ในโครงการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้

วันนี้คณะนักวิจัยส่วนกลางได้ตามมาพบบล็อกของท่าน  จึงอยากจะเชิญชวนให้ท่าน

เขียนเล่าในบล็อกของท่านเกี่ยวกับเคล็ดลับ (tacit knowledge) ในการจัดการเรียน

การสอนของท่าน  เพื่อให้ผู้อ่านจากวงการอื่นๆได้ร่วมรับรู้ว่า

                ครูและบุคลากรการศึกษาดีๆ  มีถมไป  แล้วไฉนท่านจึงฟังแต่เรื่องร้าย