กว่าจังหวัดขอนแก่นจะได้มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ต้องเสียเวลาไปนานที่เดียวตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 จนถึงขณะนี้ อยู่ระหว่างรอโปรดเกล้าจากในหลวง และหลายคนอาจได้เห็นการประท้วง การเดินขนวนคัดค้าน ซึ่งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย การเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเลื่อนมา 3 ครั้ง 5 มค 50/26 มค 50 และมาเลือก 21 กพ 50 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้นายพยัคฆ์ ชาญประเสริฐ ปลัดจังหวัดเป็นประธานแทนในการคัดเลือก ผลออกมาดังนี้ 1.นายเสรี ปาทาน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น 2.นายอารีย์ พาลีบัตร รองประธาน 3.นายอุสมาน ระดิ่งหิน รองประธาน 4.นายมะหะมุด ปาทาน รองประธาน 5.ฮัจยีอนนท์ อุปวรรณ์ รองประธาน6. นายบุญชนะ ปรีชาเลิศ รองประธาน 7. นายชาติชาย พรหมมาศ กรรมการ 8. นายธงชัย ลายนารี กรรมการ 9.นายประวัติ ศรีพานิช กรรมการ 10.ฮัจยีนิรันดร์ หะยีมะสะแม กรรมการ 11.นายมูฮัมหมัด รอมฎอน บุนนาค กรรมการ/เลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ ให้คำปรึกษาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/กำกับดูแลตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด/ดูแลการอนุมัติเครื่องหมายฮาลาล ออกประกาศให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสในจัง หวัด ฯลฯ ดูแลปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพของพี่น้องมุสลิมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้เพราะมีจังหวัดขอนก่นเพียงจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งถือว่าในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือองค์กรนี้ต้องดูแลปัญหาทุกข์ของพี่น้องรวมถึงการเชื่อมประสานงานกับภาครัฐในทุกจังหวัด ดังนั้นนับแต่นี้หากใคร ท่านใดมีปัญหากับมุสลิม องค์มุสลิม หรือแม้แต่ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมโอทอปภาคอีสานจะขอตราฮาลาล กรุณาติดต่อประสานงานมาที่คุณเสรี ปาทาน เพราะที่ผ่านมาหลายคนต้องการติดต่อกับองค์กรมุสลิมจังหวัดขอนแก่นแล้วไม่รู้จะประสานงานกับใคร บางคนได้ยินแต่ชื่อ ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ ก็จะติดต่อและเข้าใจเพียงแค่นี้ ดังนั้นเมื่อมีองค์กรมี่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นองค์กรทางการขอให้ติดต่อกับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัและตัวแทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คุณ เสรี ปาทาน เท่านั้น