หลังจากเมื่อวานตอนเย็นๆท่านรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ นัดประชุมศูนย์ฯวาระพิเศษ สืบเนื่องจากเอกสารชิ้นหนึ่งที่ผมได้จัดทำขึ้น (ดูเอกสารประกอบ) โดยนำ (ร่าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของ สกอ. มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สอดคล้องต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการจัดทำ คู่มือ QA คณะวิชา มมส.

ซึ่งในขณะนี้เท่าที่ทราบความเคลื่อนไหว ของ สกอ. ก็เพิ่งประชุมไป 2 ครั้งแล้ว และครั้งที่ 3 น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2550 และทางศูนย์ฯคิดว่าคงใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะออกมาสมบูรณ์นำไปใช้ได้ และไม่มีกูรูผู้ใดที่จะให้คำตอบได้ชัดเจนว่าจะเสร็จเมื่อใดนั้น และอาจจะทำให้ระบบกลไกภายในมหาวิทยาลัยขาดความต่อเนื่อง หยุดชะงักงัน

ดังนั้น เราจึงตกลงกันว่าจะทำงานแบบคู่ขนานกันไป กับ สกอ. เท่าที่เรามีข้อมูลเล็กน้อยที่พอคลำทางได้ โดยพิจารณาตกลงกันในหลักการกว้างๆ ก่อน ซึ่งถ้าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของ สกอ. ออกมาเสร็จทันการณ์ตามแผน QA ภายในที่กำหนดไว้ เราก็จะยึดตาม แต่ถ้าไม่ทันก็จะใช้ คู่มือ QA ที่เป็นแบบของ มมส. เอง มีหลักการคร่าวๆดังนี้

1. การกำหนด มาตรฐานและตัวบ่งชี้ พิจารณาจาก

    - (ร่าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของ สกอ.

    - กรอบแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

    - ผลการประเมินภายนอกรอบ 2 ในส่วนของจุดที่ควรพัฒนา

    -ตัวชี้วัด ของ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 50

    -จุดเน้น เอกลักษณ์ตามบริบทของมหาวิทยาลัย

2. รูปแบบ เกณฑ์การประเมิน ยึด 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้านกระบวนการ (4 ระดับ PDCA) และมิติที่ 2 ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ (3 ระดับ) ลองดูตัวอย่างหน้าตาครับ

    ( 1)  มีนโยบาย/แผน/แนวปฏิบัติในการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

    ( 2) มี (1)+มีการดำเนินงานตามมีนโยบาย/แผน/แนวปฏิบัติ

    (3) มี (2)+มีการติดตาม/ทบทวน/ประเมินผลการดำเนินงาน

    ( 4) มี (3)+มีการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน

    ( 5) อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ 1-44

    (6) อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ 45-69

    (7) อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการมากกว่าร้อยละ 69

3. การเลือก จุดเน้นของคณะ แนวคิดที่พูดกันคือ ให้คณะสามารถเลือกจุดเน้นเพิ่มเติมได้ แต่อย่างน้อยต้องมีจุดเน้นตามระดับสถาบัน คือ เน้นด้านการผลิตบัณฑิตและวิจัย

4 . การกำหนด น้ำหนักความสำคัญ ของมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ซึ่งคุยกันในเบื้องต้นจะใช้หลักการตาม สมศ. ที่เคยประเมินคุณภาพภายนอก ในส่วนนี้คงต้องคุยเป็นอีกวาระหนึ่งต่อไป

5. ความหมาย วิธีการรายงานข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการและสูตร ซึ่งผมได้วิเคราะห์ร่าง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ดูแล้วว่าซ้ำกับของ สมศ. รอบ 2 จำนวน 22 ตัว ซึ่งน่าจะใช้ของเดิมได้ทุกประการ  

นี่เป็นเพียงแนวทาง หลักการกว้างๆ ที่คุยกันภายในศูนย์ฯ แต่อย่างไรทุกอย่างก็ต้องไปพูดคุยกันในระดับคณะกรรมการประสานงานดำเนินงาน QA ของ มมส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องนำคู่มือที่จะจัดทำขึ้นไปเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป ทางศูนย์ฯเป็นเพียงผู้นำเสนอข้อมูล เหตุผล หลักการ ทำงานในลักษณะ หน่วยงานคุณอำนวยครับ

ถ้าหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ QA ของสถาบันอุดมศึกษามีแนวคิด แนวทาง ดีดี แปลกแปลก น่าสนใจ ก็เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับ ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้า

ภาพปกคู่มือประกันคุณภาพภายในที่ทำกันมาในแต่ละปี

<table border="0" align="center"><tbody>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</tbody></table></span>KPN