ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมที่ 5 สถาบันการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม สามารถผลักดันให้เกิดเครือข่ายห้องสมุด ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อร่วมสร้างคุณภาพของบุคคลบนฐานแห่งสังคมแห่งการเรียนรู้

มะลิเน็ต  (MALINet) เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา มหาสารคาม โดยมีสถาบัน 7 แห่ง คือ

1.สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3. ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม

4. ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค มหาสารคาม

5. ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

6. ห้องสมุดวิทยาลัยพลศึกา มหาสาสรคาม

7. ห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดอื่นๆ ยังไม่ทราบ แต่การริเริ่มก็ประมาณปี 2548 ขออนุญาตไปหาข้อมูลเพิ่มเติม สนใจมากในแง่ของการจัดการ การสนับสนุน เงื่อนไขการให้บริการท่านใดมีข้อมูลรบกวนช่วยให้ความรู้ด้วยนะคะ จะขอบคุณมาก

ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูล จากจดหมายข่าวของ สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม

Link ที่ http://ill.msu.ac.th/AREC05/files49/newsletter0949-2.pdf