สวัสดีครับ ผู้อ่านทุกท่าน

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 และเสาร์ที่ 24 ก.พ. ได้รับเกียรติจาก  ศ.ดร.จีระ ให้ไปดำเนินการปฐมนิเทศแนะนำวิธีการเรียน การสอน และการส่ง Blog ให้กับ น.ศ. MBA ม.นานาชาติสแตมฟอร์ด หัวหิน  วิชา ภว. 524 ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในองค์กร  

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรู้จักนักศึกษา MBA ม.นานาชาติสแตมฟอร์ด ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  สองวันที่ผ่านมา นักศึกษาส่วนใหญ่ สนใจการเรียนรู้และตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี  

   MBA ม.นานาชาติ สแตมฟอร์ด

กิจกรรมในวันแรก ได้ปฐมนิเทศให้นักศึกษา ได้ทราบถึงกำหนดการ   แนวทางการเรียนการสอน การส่ง Blog ดังรายละเอียดตอนท้ายนี้  

ชื่อหลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัสวิชา / ชื่อวิชา ภว. 524 ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอาจารย์ผู้สอน ศ. ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ และทีม Chira Academy           

http://www.chiraacademy.com/

วัน / เวลา  ทุกวันศุกร์  เวลา 18.00 – 21.00 น.   

ครั้งที่

วันที่

หัวเรื่อง

1 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ (18.00 – 21.00 น.) ปฐมนิเทศแนะนำวิธีการเรียนการสอน และการส่ง Blog ผู้นำกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย คุณยม  นาคสุข
2 วันเสาร์ที่ 24กุมภาพันธ์(09.00-17.00 น.) ต่อ ผู้นำกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ช่วงเช้า)     (ช่วงบ่าย)  ศิลปะการเป็นผู้นำ ยุคใหม่ / การบริหารเชิงกลยุทธ์
3 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม (18.00 – 21.00 น.)     อ.ยม (ต่อ) กลยุทธ์พัฒนาภาวะผู้นำ
4 วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม (09.00-17.00 น.) Leadership in the changed world. (Focus on Public Sector)By Mr. Peter Bjorkร่วมแปลสรุปความโดย คุณยม  นาคสุข

5

6

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม (18.00 – 21.00 น.) และ

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม (9.00-17.00 น.)

แนะนำ concept 4L’s มอง Macro ไปสู่ Microภาวะผู้นำของหญิง ชาย  ภาวะผู้นำระหว่างตะวันตกตะวันออกA Model of Effective Leadershipคุณลักษณะของผู้นำยุคโลกาภิวัตน์  บทบาทของผู้นำยุคโลกาภิวัตน์ 3 แนวทาง  โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
7 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม (18.00 – 21.00 น.) ผู้นำกับการบริหารความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรองโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
8 วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม(09.00-17.00 น.) ผู้นำกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
9 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม (18.00 – 21.00 น.) วิธีการคิดแบบผู้นำo       เรียนรู้จากบทสัมภาษณ์จีระ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์o       เรียนรู้จากบทสัมภาษณ์จีระ อำนวย วีรวรรณโดย คุณยม  นาคสุข
10 วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม สอบปลายภาค

   

MBA ม.นานาชาติสแตมฟอร์ด           

การวัดผลการเรียน  

1. 15% 1st Participation ต้อง ส่งการบ้านทาง Blog สัปดาห์ละครั้ง ภายในวันพุธ ซึ่งจะมี Blog ชื่อ  MBA Stamford/Leadership การบ้านคือ

          1.1 เรียนในแต่ละสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการเรียนวิชานี้ ทั้งในชั้นเรียนและ  จากการศึกษาค้นคว้าอ่านตำราและ Internet เพิ่มเติม

          1.2. หรือและทำรายงานตามที่อาจารย์ผู้สอนจะมอบหมายเพิ่มเติมในระหว่างชั้นเรียน

2.  15% 2nd Participation ต้อง การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

        

3.  20% 3rd Participation ต้อง ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และสรุปที่ได้ดูและศึกษามา ซึ่งมีการวัดผล   

            

4. 30% 4th Participation ต้อง ทำรายงาน case study โดยการศึกษาโจทย์เกี่ยวกับเรื่อง Leadership

5.  20% 5th Participation ต้อง สอบปลายภาค       

           

ทีมงานผู้ช่วยสอน

 1. อาจารย์ยม นาคสุข
 2. อาจารย์โลตัส
 3. คุณวราพร ชูภักดี (A)
 4. คุณเอราวรรณ  แก้วเนื้ออ่อน (เอ)

  Reading List  

 1. หนังสือ ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้
 2. หนังสือ 2 พลังความคิดชีวิตและงาน คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์    
 3. Quiet Leadership: Six Steps to Transforming Performance at Work (Hardcover) by David Rock
 4. อุปนิสัยที่ 8 : จากประสิทธิผลสู่ความสำเร็จ = The 8th habit : from effectiveness to greatness / Stephen R. Covey ; เรียบเรียงโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ; บรรณาธิการ จิรายุทธ ประเจิดหล้า 
 5. Jack Welch and the 4E’s of Leadership  

การเปิด Blog เพื่อส่งรายงาน/การบ้าน

 1. เข้าไปที่ www.google.com
 2. พิมพ์ชื่อ ดร.จีระ
 3. กด Enter
 4. เลือก รายการแรกที่ปรากฏหน้าจอคอมพิวเตอร์  จะพบเว็บของ ศ.ดร.จีระ
 5. http://www.chiraacademy.com/ หรือถ้าเลือกรายการที่สอง คือทุนมนุษย์กับ ดร.จีระ จะพบ http://gotoknow.org/blog/chirakm/77991
 6. แล้วเลือก Blog ที่มีชื่อ ม.นานาชาติ สแตมฟอร์ด
 7. คลิ๊ก เขาไปจะพบ ข้อความของ ศ.ดร.จีระ เขียนทักทาย น.ศ. ม.นานาชาติ สแตมฟอร์ด 
 8. ควรอ่านข้อความดูว่ามีอะไรบ้าง จากนั้น
 9. นำบทความที่เราเขียนไว้ copy มาวางลงใน blog

สัมมนา ภาวะผู้นำ ม.นานาชาติสแตมฟอร์ด 

 การนำข้อมูล/รายงาน/การบ้าน มาวางลงใน Blog 

 1. ศึกษาข้อมูล ประเด็นที่จะเขียน จากการเรียนในห้อง จากเอกสารประกอบการบรรยาย จากหนังสือที่เกี่ยวข้อง  หรือที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย  ศึกษาเพิ่มเติมให้เข้าใจ ก่อนลงมือเขียน
 2. เขียน ร่างลงในโปรแกรม Microsoft Office ก่อน
 3. เลือกตัวอักษร แบบ Tahoma ขนาด 14 สำหรับตัวหนังสือปกติ ขนาด 20-18-16 สำหรับหัวข้อเรื่อง
 4. สีตัวอักษร สีเข้ม เช่น เลือกสีดำ สีน้ำเงิน
 5. ทำแถบสีที่ต้องการเน้น
 6. เนื้อหาให้ครบถ้วนกระบวนการ เปิดประเด็น ดำเนินเรื่อง สรุปเสนอแนะ
 7. กล่าวทักทาย อาจารย์ เพื่อนนักศึกษา และผู้อ่านทั่วโลก ที่เข้ามาอ่าน
 8. ตรวจสอบหาคำผิด แก้ไข
 9. Copy นำไปวางใน Blog
 10. ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะ การย่อหน้า ให้เคาะเว้นย่อหน้าเพิ่มใน Blog อีก สองบรรทัด(สองครั้ง ในทุกยอหน้า
 11. ใส่ชื่อในช่องใส่ชื่อ  ใส่ Email และรหัส ตัวเลขที่ปรากฏอยู่ตอนท้าย
 12. กด บันทึก
 13. เปิดอ่าน ตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่ง  
 14. นักศึกษา สามารถเขียนหรือ ทำ Blog ให้ได้บ่อยครั้ง หรือมีเนื้อหาสาระ ตามที่ใจต้องการ 
 15. การเขียน Blog ให้ระลึกถึงผู้อ่านทั่วโลก เสมอ  การเขียน Blog ถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นภาพของท่านเอง
 16. ส่ง Blog ตรงเวลา  ส่งก่อนเวลาก็ได้ไม่ผิดกติกา

ผมได้แนะนำนักศึกษาเพิ่มเติม ว่า การเรียน ป.โท ขอให้ตรงต่อเวลา หลีกเลี่ยงการขาดเรียน ส่งรายงาน สิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา  สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ภายใต้หลักการพูด ภาวะผู้นำและ ศีลธรรม อันดีงาม และควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  

สิ่งดังกล่าวข้างต้น คือสิ่งที่ผมได้ปฐมนิเทศไปในช่วงต้นของการเรียนการสอน

  

ขอชื่นชมนักศึกษาหลายคนมีส่วนร่วมในการเรียนได้ดี ขอบใจเจ้าหน้าที่ของ มหาวิทยาลัยที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เป็นอย่างดี

ใน blog ถัดไปผมจะเขียนถึงสิ่งที่ได้มีการเรียนการสอน มีประเด็นอะไรให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในชั้นเรียน และมีสิ่งประทับใจอะไรบ้างที่ ม.นานาชาติแสตมป์ฟอร์ด หัวหิน

  

สวัสดี