(10)

การรู้เท่าทันการสื่อสาร : ที่มาของคำ


ที่มาของคำ การรู้เท่าทันการสื่อสาร (เฉพาะในกระทู้ที่ดิฉันโพสต์)
คำว่า การรู้เท่าทันการสื่อสาร มาจากคำว่า การรู้เท่าทัน + การสื่อสาร

การรู้เท่าทัน


ดิฉันคงยืนยันได้ไม่แน่ชัดนักว่า คำว่า รู้เท่าทัน นั้น ดิฉันจำมาจากที่ใดเป็นแหล่งแรก แต่ที่แน่ๆคือ ดิฉันเห็นคำนี้เป็นความถี่ซ้ำๆ
ในหนังสือ ของท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)


(คำว่า รู้เท่าทัน มีในหนังสือธรรมะจำนวนมาก โดยเฉพาะหนังสือของท่านพุทธทาส ซึ่งเป็นธรรมะที่ลึกซึ้ง แต่ด้วยว่าดิฉันเพิ่งเริ่มศึกษา
จึงเริ่มจากการอ่านหนังสือของท่านพระธรรมปิฎกก่อน เพราะท่านเขียนเชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบัน ทำให้เข้าใจง่าย เห็นจริงได้โดยง่าย )

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า


รู้เท่า เป็นคำกริยา หมายถึง รู้ทัน, รู้จริงตามธรรมดา เช่น รู้เท่าสังขาร
รู้ทัน เป็นคำกริยา หมายถึง รู้ถึงเหตุการณ์หรือความคิดของบุคคลได้ทันที


เมื่อนำมารวมกัน ตามความหมายโดยอรรถก็น่าจะได้ว่า
การรู้เท่าทัน หมายถึง การรู้จริงตามธรรมดา หรือ การรู้ถึงเหตุการณ์หรือความคิดของบุคคลได้ทันที


คืออย่างนี้นะคะ ดิฉันคิดว่ามีคำว่า หรือ เยอะไปหน่อย แต่ตอนนี้นึกไม่ออกว่าจะปรับแต่งอย่างไร จึงคงไว้อย่างนั้นก่อน


การสื่อสาร

ส่วนคำว่า การสื่อสาร นั้น ดิฉันเริ่มคุ้นเมื่อสมัยมัธยม (สมัยดิฉันเรียนนั้นใช้หนังสือเรียนภาษาไทยหลัก 2 เล่ม คือ วรรณวิจักษณ์ และทักษะพัฒนา )

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า
การสื่อสาร เป็นคำกริยา หมายถึง นำหนังสือหรือข้อความของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง

ดิฉันลองนึกให้เห็นเป็นภาพ เป็นรูปธรรมแล้วรู้สึกว่าความหมายนี้น่ารักดี คือรู้สึกว่าเขาบอกความหมายตรงๆดี... 


ดิฉันได้รู้จักคำนี้มากขึ้น เมื่อได้อยู่ในสายนิเทศศาสตร์ ได้อ่านหนังสือที่ผู้รู้ทางนิเทศศาสตร์หลายท่านเขียนไว้ (ทั้งคำอธิบายทางทฤษฎี
และงานวิจัยที่ท่านนำเสนออย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้เข้าใจง่าย)

ขณะเดียวกันเมื่อทำงาน ก็ได้มีปฏิสัมพันธ์ ได้สื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้น
ได้ประสบการณ์ตรงที่หลากหลายมากขึ้น ( คือเจอกับตัวจริงๆ เห็นจริงๆ ลงมือทำจริงๆ และเข้าใจจริงๆ) การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
ทำให้เข้าใจ และช่วยให้รับมือกับปรากฏการณ์การสื่อสารที่แตกต่างหลากหลายได้ดีขึ้น

...และเริ่มเข้าใจ และตระหนักมากยิ่งขึ้นว่าการสื่อสารสำคัญต่อชีวิตของเรามากเพียงไร

 

ปรับจาก วิชาการด็อตคอม กระทู้ การรู้เท่าทันการสื่อสาร (Communication Literacy) ความเห็นที่ 8 ( 10 ต.ค.49)

สุขุมาล จันทวี