(11)

การรู้เท่าทันการสื่อสาร : วิธีการสร้างความรู้ และจุดมุ่งหมายในการสื่อสารกับเด็กๆ ทุกคน

 


       ดิฉันอยากสื่อสารกับลูกศิษย์และเด็กๆทุกคน    ที่อาจบังเอิญแวะเข้ามาอ่าน ในประเด็นต่อไปนี้

       ดิฉันอยากให้เด็กๆได้เห็นวิธีการที่ครูธรรมดา พยายามเรียนรู้ที่จะสร้างความรู้ธรรมดาๆ(ที่มิใช่ความรู้สำเร็จรูป)...จากจุดเริ่มต้น


       ความรู้ชุด การรู้เท่าทันการสื่อสาร ในภาคภาษาไทย นี้ยังมิใช่ความรู้สำเร็จรูป (เท่าที่ดิฉันทราบ) ไม่มีหนังสือตำราสำเร็จรูป ไม่มีข้อมูลออนไลน์ ไม่มีสื่อใดๆที่จะหยิบฉวยมาได้แบบสำเร็จรูป แต่ต้องช่วยก่อร่างสร้างรูปกันต่อไป จนกว่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา


       ทักษะการรู้เท่าทันการสื่อสาร นั้น มิใช่ความรู้ที่เกิดขึ้นเพียงด้วยการอ่านและเรียบเรียง มิใช่แต่การพิสูจน์และทดลองรวมถึงสรุปในกระดาษหรือในคอมพิวเตอร์ แต่ต้องทำที่คน ทำกับคน ด้วยตัวคนเป็นๆที่มองเห็นและตระหนักในคุณค่าแท้ของความเป็นมนุษย์ และผลที่เกิด..จะเกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์


       ต่อเมื่อเราได้ตระหนักในคุณค่าแท้ของความเป็นมนุษย์ และได้ลงมือทำอย่างตั้งใจ ทุ่มเทและเห็นผลจริงแท้ประจักษ์แก่ตาและใจตนแล้ว ที่เราคิด เขียน และพูดไปทั้งหมด ก็จะมาจากสิ่งที่เราทำจริงๆ    สุดท้าย ....ที่พูด คิด เขียน และลงมือทำก็จะเป็นเนื้อเดียวกัน..

       .....อย่างนั้นจึงจะเรียกว่า รู้เท่าทันการสื่อสารโดยเนื้อแท้....

        ในฐานะครู......ดิฉันหวัง(อยาก)ให้เด็กๆเกิดคุณสมบัติเช่นนั้น.....


        และดิฉันอยากให้เด็กๆเห็นว่า  การเริ่มต้นทำในสิ่งที่เรารักและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้สำเร็จนั้น

........ ต้องใช้ความเพียรพยายาม 

........ต้องเรียนรู้ที่จะสร้างและเสาะแสวงหากัลยาณมิตร

.........และอาจต้องใช้เวลายาวนานตลอดชีวิต แต่ก็คุ้มค่าทางด้านจิตใจ   

.........และประโยชน์ที่อาจจะเกิดแก่ส่วนรวมในสักวันหนึ่งนั้น   จึงจะเป็นคุณค่าที่แท้จริง....


        ส่วนสิ่งอื่นนั้นที่อาจติดมานั้น..เป็นผลพลอยได้  พึงยินดีได้....แต่ไม่พึงยึดถือเป็นสาระสำคัญ...

 

 

ปรับจาก วิชาการด็อตคอม กระทู้ การรู้เท่าทันการสื่อสาร (Communication Literacy) ความเห็นที่ 10 (10 ต.ค.49)