• น่าจะสมควรแก่เวลาที่เราควรพบกัน ช่วงต้นเดือน มีนาคมนี้นะครับ ขอเสนอร่างดังนี้

(ร่าง)

การประชุมคณะอนุกรรมการ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ครั้งที่ 2/2550

วันที่...  มีนาคม 25 50   เวลา ........... น.

ณ ห้อง ..........................  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-----------------------

วาระที่  1                เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1    สรุป KM-workshop มมส. เมื่อ 24 มกราคม 2550
-          สรุปค่าใช้จ่าย (อัญชลี)
-          สรุป AAR KM-workshop (สุชานาถ และ บุญนิตา)
-          สรุปด้านอื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2    สรุป UKM-9 ที่ มข. เมื่อ 7-10 กุมภาพันธ์ 2550
-          AAR การเสวนาและฝึกอบรมคุณอำนวย UKM รุ่น 3  (ไกรษร และ สวัสดิ์ )
-          AAR   UKM-9  โดยรวม (พัชราภา)
-          สรุป UKM-9 Business Meeting (อรรณพ)

1.3    ผลการพิจารณา รางวัล ฅน KM มมส.  ครั้งที่ 1  (กัมปนาท)

1.4    อื่น ๆ  (ถ้ามี)

วาระที่   2            การมอบรางวัล ฅน KM มมส. ครั้งที่ 1   (ประธานฯ - แผ่นดิน)

  วาระที่   3                รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550  

วาระที่ 4                 เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)  

วาระที่   5                เรื่องเพื่อพิจารณา
-          ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณา รางวัล ฅน KM มมส.
-          พิจารณาเกณฑ์ รางวัล จตุรมิตร
-          หัวข้อ ข่าวการจัดการความรู้ มมส. ฉบับที่ 4 (มค.- กพ. 2550)
-          แนวทาง การจัด KM-workshop มมส. ครั้งที่ 2
-          แผนการทำงานของคณะอนุกรรมการ ฯ ในปี 2550 ช่วงที่เหลือ
-          กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

 วาระที่  6               เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)