การรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ. ศูนย์ ม.ชีวิต ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก       เปิดเวทีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ คมช. ร่วมกันระหว่างนักศึกษาปริญญาตรี-โท.(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)และ ผู้นำนักศึกษาทั้งตรี-โท.จำนวน ๒๐ คน ได้ยื่นให้แก่ นายนรนิต  นรนิติ ในฐานะประธานสภารางรัฐธรรมนูญ   ณ  โรงแรมแกรนด์ปาร์คนครศรีธรรมราช ในวันที่๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.ซึ่งเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นการร่าง รธน.ของภาคใต้ 

     สรุปประเด็น ๑) สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้เพิ่มสิทธิให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ๒) ให้เพิ่มอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมีสำนักงานระดับจังหวัด ๓)ขอให้มีกองทุนในการส่งเสริมให้ภาคพลเมืองจัดเวทีผู้นำเพื่อพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ๔)อำนาจการตวจสอบ ให้มีองค์กรอิสระในระดับจังหวัดในการตรวจสอบองค์กรภาครัฐและท้องถิ่นอย่างเข้มข้น ๕)ให้ กกต.มีอำนาจเพียงการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมและให้มีแผนกศาลเลือกตั้งในการตัดสินชี้ขาดให้ใบเหลือง-แดงแก่ผู้สมัคร ๖)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนการประกาศใช้ ๗)การทำสัญญาขอตกลงระหว่างประเทศของรัฐบาลในเรื่องเขตการค้าเสรี(FTA)ให้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน ๘) นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากการเลือกตั้ง และดำรงตำแหน่งไม่เกิน ๒ วาระและ๙)สุดท้าย สว.ควรมาจากการสรรหาจากกลุ่มอาชีพทุกภาคส่วน (บันทึกโดย อภิวัฒน์  ไชยเดช นศ.ป.โท)