วันนี้สำนักหอสมุดได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบตนเองของสำนัก ในการประเมินผลงานของตนเองในรอบปี 2549 คือตั้งแต่ ตุลาคม 2548- กันยายน 2549 ซึ่งคณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย


             1. อาจารย์ทรงสรรค์  อุดมศิลป์   ผู้อำนวยการศูนย์บรรณาสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            2. รองศาสตราจารย์ มาลิณี  ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
             3. รองศาสตราจารย์ เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
            4. นางสาวมาดา ชยทัตโต รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
           โดยมีผมทำหน้าที่เป็นเลขาณุการ และนางปราณี คำแหง ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขาณุการ

               การประเมินครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง
               เรื่องแรกคือ เรารู้สึกว่าตอนนี้น้ำของเราใกล้เต็มแก้ว แล้ว ผลการประเมินของเราในปีที่แล้ว ถ้าไม่ได้ไข่ (0) ในองค์ประกอบด้านการเงินเราก็เรียกว่าได้ผลในการประเมินสูงในระดับต้นๆ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (ปี 2548 ผลการประเมินได้ 4.83) ดังนั้นผมกับทีมงานพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมาคิดกันว่า ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินสำนักหอสมุดใหม่ ปีที่แล้ว สำหรับหน่วยงาน Non Teaching แล้วองค์ประกอบที่เราประเมิน คือ องค์ประกอบที่ 1,7,8,9 คือวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน ด้านการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ การประกันคุณภาพ

              ซึ่งปีนี้เรามีการเพิ่มองค์ประกอบที่ 5 และ 6 คือด้านการบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ามาด้วย ซึ่งทางห้องสมุดเห็นว่าเราทำงานนี้อยู่แล้ว แต่อาจไม่ใช่ภารกิจหลัก ดังนั้นในปีนี้เราจึงขอรับการประเมินในประเด็นนี้ด้วย

           ประเด็นถัดมา ภารกิจหลัก ทางคณะกรรมการพัฒนางานประกันคุณภาพ คิดว่าการประเมินปีนี้ เราหยิบเอาวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร มาเป็น KPI ของการประเมินสำนักหอสมุด ในด้านห้องสมุดมีชีวิต การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการบริการอย่างมีคุณภาพ ด้านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

ผลการประเมินเป็นอย่างไรติดตามอ่านได้ ตามนี้