จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมา 3-4 เดือน ธุรกิจปัจจุบัน

(Trading อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน) แนวโน้มการแข่งขันที่้รุนแรง คู่แข่ง

ต่างใช้กลยุทธ์การลดราคาเป็นสำคัญ การแข่งขันสูงมาก และรวดเร็ว

ใครปรับตัวไม่ทันต่างก็ต้องเหนือย และต่างก็ลดราคาเพื่อรักษาฐานลูกค้า

เดิมไว้ และแนวโน้มการแข่งขันยิ่งรุนแรงมากขึ้น บริษัทที่ใหญ่ ๆ ต่างก็

ลดราคาเพื่อฆ่าบริษัทเล็ก ๆ เพื่อให้อยู่ในตลาดไม่ได้