ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบทบาทสตรีในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมบำรุงวีรวรรณ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา กรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดการรวมตัวของสตรีในรูปของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 มีกรรมการที่เป็นตัวแทนสตรีแต่ละภาค ดังนี้คือ  ภาคเหนือ    4   ท่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7   ท่าน    ภาคกลางและภาคตะวันออก  10   ท่านและ ภาคใต้  5   ท่าน

โดยมีคุณสำรวย โลห์นารายณ์ จากจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน รองประธานมี 3 ท่าน คือ

        นางพรศิริ      อินทุโศภณ           จ.พะเยา

        น.ส.ปิ่น         รุจยากรกุล             จ.นครปฐม

        นางบุญหนุน ช่วยชูหนุน             จ.ชุมพร

เลขานุการ ได้แก่ คุณประสิทธิพร สุมะหา จาก จ.มหาสารคาม

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อถักทอสตรีในกองทุนหมู่บ้านระดับประเทศ เกิดการประสานรวมตัวกัน เชื่อมสัมพันธภาพระหว่างสตรีในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วทุกกองทุนทั่วทุกเครือข่ายและทุกกลุ่มอาชีพ

       2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและขยายแนวคิดระหว่างสตรีในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้นและเครือข่ายทุกระดับ รวมทั้งกลุ่มอาชีพ

       3. เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ เครือข่ายและพัฒนากลุ่มอาชีพ

       4. เพื่อเชื่อมโยงองค์กรอื่นให้เกิดการประสานสัมพันธ์สู่การรวมพลังสตรีให้มีบทบาทครอบคลุมทุกภาคส่วน พร้อมที่จะเสริมหนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

       5. เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีเข้าไปมีบทบาทหรือกลไกหลักอันสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครือข่ายสตรีจะสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็ววัน และเป็นการรวมพลังสตรี เพื่อเป็นกลไกหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

23 ก.พ. 2550