อุปกรณ์เตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมีสำหรับเครื่องพ่น(หมอกควัน)

  Contact

กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์
สถานีอนามัยหนองแคน ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

จาก การควบคุมไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันที่ผ่านมา พบว่า การผสมน้ำยาเคมีกับน้ำมันดีเซลส่วนใหญ่จะทำด้วยการคาดคะเนด้วยสายตา ทำให้ไม่ถูกสัดส่วนที่กระทรวงกำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้พ่นหมอกควัน อาจได้รับสารเคมีตกค้าง และการดื้อยาของยุง อีกทั้งเกิดความสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมาก จากการเติมในเครื่องฯ โดยตรง ทำให้สิ้นเปลือง ดังนั้นจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม “อุปกรณ์เตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมีสำหรับเครื่องพ่นฯ “ ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และผลพลอยได้คือ ส่งเสริมการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้คุ้มค่า

วิธีการศึกษา
1) เก็บรวบรวมข้อมูล/ วิเคราะห์ปัญหา
2) ศึกษาแนวคิดด้านวิชาการ จากการได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 12-13
3) คิดค้นวิธีการ กลไก การออกแบบ ทดสอบคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไข
4) นำไปใช้จริงและเผยแพร่ ตลอดจนพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป
5) ส่งเข้าคัดเลือกนำเสนอฯ ประชุมวิชาการสาธารณสุขปี 2549 ต่อไป

ผลการศึกษา
พบ ว่า การเตรียมน้ำมันฯ และน้ำยาฯ เป็นไปตามสัดส่วนที่กระทรวงกำหนดและไม่สูญเสียน้ำมันฯ สามารถลดค่าน้ำมันฯและ น้ำยาฯ และจากการพ่นหมอกควัน 7 หมู่ ในเขตรับผิดชอบ ใช้น้ำมันดีเซล 155 ลิตร จาก 163 ลิตร น้ำมันเบนซิน 18 ลิตร จาก 22 ลิตร และใช้น้ำยาเคมี 4 ขวด จาก 7-8 ขวด โดยประมาณ

สรุป
- การใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหา โดยใช้วัสดุที่หาง่าย นำมาดัดแปลงใช้ มีค่าจ่ายเพียง 150 บาท แต่ใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และได้รับการยอมรับจาก อสม. และประชาชน เพราะสะดวกปลอดภัย , แปลกใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ดีเซลใช้ผสมน้ำยาฯ เบนซินใช้ติดเครื่องพ่นฯ (อยู่ระหว่างจดสิทธิบัตร)

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In keep in mind by bon

Post ID: 80201, Created: , Updated, 2012-06-19 14:59:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ประชุมวิชาการ สาธารณสุข ผลงานวิชาการ research abstract

Recent Posts 

Comments (0)