การ สัมมนา Knowledge Engineering Technology Forum ครั้งที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม 50-60 คน ประกอบด้วย ผู้พัฒนาเทคโนโลยี และ ผู้ใช้เทคโนโลยี

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผอ. NECTEC เปิดงานและตั้งโจทย์ว่า

สร้างความรู้อย่างไรด้วยการใช้เครื่องมือ IT และไม่ใช่ IT และตอบสนองสังคมอย่างไร

รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล รอง ผอ.  NECTEC บรรยายเรื่อง Thailand Knowledge Society Scenario เน้นว่า

- สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มหาสมุทรความรู้อยู่ที่คน ดังนั้น ประเด็นสำคัญอยู่ที่คน

- Knowledge Engineering คือ ทำอะไรก็ตามที่ผลลัพธ์มากกว่าการบวก 1+1 = 11

- Multimedia library จินดามณี vs RootTube

- อะไรช่วย ลด digital divide ระหว่างสังคมเมืองและชนบท - KnowledgeVolution, RootTube, Mobile phone

- Keywords by end users = Folksonomy or Tag cloud