QAกับงานประจำ : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

    นับจากวันที่คณะสหเวชศาสตร์มีการจัดกิจกรรมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ลิงค์  ประเด็นด้านการบริหาร ได้มีการเสนอให้คณะฯ เอื้อเวลาสำหรับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของสำนักงานเลขานุการ (K-sharing) เดือนละ 1 ครั้ง นั้น ที่ประชุมสำนักงานเลขานุการ ได้มีการหารือกันเรื่องการกำหนดวันในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ได้ข้อสรุปว่า ให้ขอใช้เวลาในวันประชุมสำนักงานเลขานุการ ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น.

    เมื่อได้ข้อสรุปจากที่ประชุมสำนักงานแล้ว ผมได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

    ผมเริ่มการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งแรกโดยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง Blog อย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการ 2 ครั้งครับ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 49 และครั้งที่ 2 วันที่ 5 ตุลาคม 2549 มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพเข้าร่วมด้วย (ลิงค์)

      หลังแบ่งปันความรู้เรื่อง Blog เสร็จ ผมให้ทุกคนทำ AAR บน Blog

<table border="0" align="center" style="background-color: #ffffcc; border: #ffffcc 0px solid"><tbody>

       http://gotoknow.org/blog/
i-am-ket/53406
http://gotoknow.org/blog/
Lab-MT/53450

 ://gotoknow.org/
blog/pasadu14/53404

       http://gotoknow.org/blog/
pasadu13/53402
 http://gotoknow.org/blog/
matadesu1/52897
 http://gotoknow.org/blog/
big-suy/53395
       http://gotoknow.org/blog/
charin/52371
 http://gotoknow.org/blog/
sarita-planing/52343
  http://gotoknow.org/blog/
prakaymas/53403
       http://gotoknow.org/blog/
Lab-PT/52357
 http://gotoknow.org/blog/
supansa124/53400
 http://gotoknow.org/blog/
tamm/53401

</tbody></table><p align="right">
บอย สหเวช
23 ก.พ. 50
                     </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

80177

เขียน

23 Feb 2007 @ 09:08
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:50
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก