NAC ย่อมาจาก NSTDA Annual Conference หรือการประชุมวิชาการประจำปีของ สวทช. นั่นเอง   ดูรายละเอียดของ NAC 2007 ได้ที่ www.nstda.or.th/nac2007

         สำหรับปีนี้ theme ของการประชุมคือ "เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.50