การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญครูจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม ศีลธรรมและนำความรู้นำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ตลอดจนจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม จัดตามความสนใจ  เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง  การสืบค้นการปฏิบัติจริง บทบาทสมมุติ การจัดนิทรรศการ การจัดป้ายนิเทศ การจัดทำโครงงาน การศึกษานอกสถานที่ ชิ้นงาน เด็กเมื่อได้เรียนแล้วเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ได้รับความสนุกสนาน และมีความสุข