น่ายินดีกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวิจัยที่ค่อนข้างเป็นระบบสามารถจับต้องได้มากขึ้น เนื่องจากมีเจ้าภาพเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง คงต้องชืนชมกับพยายามของอาจารย์วิบูลย์และอาจารย์เสมอที่สรรค์สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่เป็นรูปธรรม การนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยเครื่อข่ายภาคเหนือตอนล่าง เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ก็มีบางประการที่ทำให้นักวิจัยไปน้อยกว่าที่คิด ซึ่งผมคิดว่ามาจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. ช่วงระยะเวลา; การจัดไม่ควรจะจัดในสัปดาห์ที่มีการสอบ
  2. วันเวลา; ไม่ควรจัดในช่วงต้นสัปด่ห์ ควรจะจัดในวันพฤหัสและศุกร์
  3. สถานที่; ไม่ดึงดูดใจ ไม่ควรใกล้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งนักวิจัยสามารถกลับมาธรรมงานได้
  4. ไฮไลท์ของงาน; ต้องยอมรับว่างานครั้งนี้ไม่มีประเด็นที่เป็นจุดเด็นเท่าไหร่