การปลูกฝังคุณธรรมที่ยังยืน มีแนวทางดำเนินการ
1มีบุคลากรที่ดี
2 มีสภาพแวดล้อมที่ดี
3 วันที่ดี
4 มีการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ของชีวิต
5การสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร