การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของสถาบันธัญญารักษ์บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนา อบรม หรือประชุมปีละ 10 วัน
การพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของสถาบันธัญญารักษ์บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนา อบรม หรือประชุมปีละ 10 วัน งานถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการการฝึกอบรมได้ดำเนินการจัดตารางฝึกอบรมภายใน ปีงบประมาณ 2550 ที่กำจะดำเนินการ ดังตารางด้านล่างนี้
หากท่านใดต้องการอบรมหลักสูตรต่างๆสมัครมาที่งานถ่ายทอดเทคโนโลยีได้คะ
โครงการ
เป้าหมาย
วัน/เดือน/ปี
1. หลักสูตรการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน  
 1 รุ่น จำนวน 350 คน
  ก.ย.-50
2. โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย
1 รุ่น จำนวน
100 คน 1 วัน
 ส.ค.-ก.ย.50
3. โครงการเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นในผู้ป่วย ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
วิชาชีพละ 25 คน
 มี.ค-พ.ค.50
4. โครงการอบรมลักษณะทางประสาทจิตวิทยาใน กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
จำนวน 1 รุ่น
40 คน 4 วัน
 6-9 มี.ค.50
5. โครงการอบรมหลักสูตรสหวิทยาการยาเสพติด
จำนวน 1 รุ่น
 40 คน 3วัน
 มิ.ย.50
6. โครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ บุคลากรและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม(สำหรับผู้บริหาร)
จำนวน 1 รุ่น
80 คน 2 วัน
 ก.พ.50
  7. โครงการฝึกอบรม เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเสพติดสุรา
จำนวน 2 รุ่น
รุ่นละ 40 คน
 ( 5 วัน)
 25-29มิ.ย.50
8. โครางการฝึกอบรมเรื่องการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ใน
โรงพยาบาล
จำนวน 5 รุ่น
รุ่นละ 50 คน
( 1 วัน)
 มี.ค.50
9.  โครงการฟื้นฟูวิชาการเรื่องการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก(Clinical Risk Management)
รุ่นละ 100 คน 2 ครั้งๆ ละ 3 ช.ม.
 16ก.พ.50
10. โครงการฝึกอบรม เรื่อง การฟื้นฟูทักษะและเทคนิคการ ให้บริการปรึกษาสำหรับพยาบาล
จำนวน 1 รุ่นๆ
50 คน 2 วัน
 20-21ก.ค.50
11. โครงการฝึกอบรม เรื่อง ทักษะและเทคนิคการดำเนิน กิจกรรมกลุ่มบำบัดสำหรับพยาบาล
จำนวน 2 รุ่นๆ
50 คน 2 วัน
 13-14ก.ค.50 ,  28-29ก.ค.50
12. โครงการฝึกอบรม เรื่อง ทักษะการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเสพติดสำหรับพยาบาล
จำนวน 3 รุ่นๆ
50 คน 2 วัน
10-11,17-18 , 24-25เม.ย.50
13. โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเสพติด
จำนวน 3 รุ่นๆ 50 คน 2 วัน
8-9,15-16 , 22-23พ.ค.50

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการการฝึกอบรมของสถาบันธัญญารักษ์ และ ดำเนินการที่เกี่ยวของกับการฝึกอบรมทั้งหมด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี    
  • บริหารจัดการการฝึกอบรม
  • ขั้นตอนการเตรียมก่อนการประชุม / อบรม
  • การดำเนินการระหว่างการประชุม  
  • การสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • ประเมินภาพรวมในการจัดการอบรม
  เจ้าของหลักสูตร
  • เจ้าของหลักสูตรดำเนินการจัดการเตรียมเนื้อหาจัดเตรียมวิทยากร  
  • จัดเตรียมตารางสอน  
  • ประเมินวิทยากร  
  • ประเมินเนื้อหาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป
หมายเหตุ
ขอให้เจ้าของหลักสูตรส่งตารางสอน และเอกสารประกอบการบรรยายให้งา ถ่ายทอดก่อน การอบรม 1 เดือน เพื่อดำเนินการขออนุมัติหน่วยคะแนนจากสภาได้ทันเวลา
อมาวสี  ดวงนิมิตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

คำสำคัญ (Tags)#10#อบรม#วัน#การพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของสถาบันธัญญารักษ์บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนา#หรือประชุมปีละ

หมายเลขบันทึก: 79675, เขียน: 20 Feb 2007 @ 15:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)