แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินภายนอก (มมส.) : 1

KPN AC jack

หลังจากที่ มมส. ได้ยืนยัน (ร่าง) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบประเมินที่ 2 แก่ สมศ. แล้ว ทางมหาวิทยาลัยก็ได้นำเอาผลนี้เข้าพิจารณาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 26 มกราคม 2550 ซึ่งสภามีมติ คือ เนื่องจากรายงานการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผู้ประเมินตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานค่อนข้างมาก  แต่ละกลุ่มแต่ละสาขาวิชาควรจะปรับปรุงอย่างไรบ้าง มหาวิทยาลัยควรจะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเป็นรายข้อและนำกลับมาแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่าได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ทำได้หรือไม่ได้อย่างไร และคลี่คลายไปได้อย่างไร  เพื่อเป็นข้อมูลรองรับประเมินในรอบต่อไป ทั้งนี้ขอให้รายงานสภามหาวิทยาลัยภายใน 2 เดือน

ดังนั้นศูนย์ฯในฐานะผู้รับผิดชอบ QA โดยท่านอาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และผมได้ปรึกษาแนวทางการดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งก็สรุปได้ว่าทางศูนย์ฯจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน คุณอำนวย โดยแนวคิดหลัก คือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, เปิดเผยต่อสาธารณะ, ระบบการติดตามที่ดี

ซึ่งผมคิดว่าขั้นตอนก็น่าจะเป็นไปในรูปแบบนี้ครับ

 • เสนอวาระเพื่อพิจารณาประเด็น ผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่จะให้ข้อมูล ในแต่ละข้อเสนอแนะ ( จุดที่ควรพิจารณา) จากผลประเมิน ต่อที่ประชุมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการกอง

ในข้อแรกวันนี้ก็ได้จัดทำวาระเสนอรองฯ เพื่อส่งเข้าวาระแล้ว ( คลิ๊กดู )

 • จัดตั้งคณะทำงานระดับสถาบัน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) แต่ละข้อเสนอแนะจากกรรมการ โดยศูนย์ฯจะเป็นหน่วยงานกลางประสานงานหลัก และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง)
 • นำ (ร่าง) แผนพัฒนา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (หรือบางสถาบันเรียกว่า ที่ประชุมคณบดี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 • ถ้าคณะกรรมบริหารฯให้ความเห็นชอบ ก็คงนำเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาความเป็นไปได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะได้ข้อเสนอแนะ หรือการสนับสนุนอะไรดีๆ หลายประการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของ มมส. ต่อไป
KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำ

คำสำคัญ (Tags)#สมศ#มมส#ประเมินภายนอก#msuqa#แผนพัฒนาคุณภาพ#ผลการประเมินภายนอก#improvementplan

หมายเลขบันทึก: 79668, เขียน: 20 Feb 2007 @ 14:52 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

wichit
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 
ผมหาประเด็นเรื่อง การจัดการความรู้ ไม่พบครับ
กัมปนาท อาชา
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณwichit

 • ใน "จุดที่ควรพัฒนา" ระดับสถาบันที่คณะกรรมการให้ไว้ 9 ประเด็นหลัก ไม่มี comment เรื่อง KM ครับ
 • (ร่าง) ผลประเมินภายนอก (เปิดอ่าน)

กัมปนาท

 

กัมปนาท อาชา
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน

มี 9 ประเด็นหลัก คือ

 1. การขยายภารกิจของกลุ่มสาขาวิชา โดยเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ควรวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ความเป็นอัตตลักษณ์ โดยมีจุดเน้นพิจารณาความพร้อมและนำแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และกลุ่มสาขาวิชาควรสร้างระบบและกลไกเพิ่มมาตรการในการนำผลการประเมินของ สมศ.  ที่ได้รับรอบแรก  มาวางแผนพัฒนาและกำหนดเป้าหมายโดยเฉพาะประเด็นในสัดส่วนของอาจารย์ประจำต่อนิสิตทั้งในและนอกเวลา  เพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานหลักสูตร  สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ประจำหลักสูตร  และอัตรากำลังคนให้ชัดเจน
 3. เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มผลิตบัณฑิตและวิจัย มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการ โดยมีแผนพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยอาวุโส และส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบสหวิชา โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ และการจัดระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการศึกษาต่อ ควรมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจนให้ตรงกับจุดเด่น หรือความต้องการของแต่ละสาขาวิชาชีพที่จะมีการขยายงานในอนาคตทั้งนี้ เพื่อที่จะมิให้คณาจารย์ประจำมีภาระงานมากเกินไป ควรให้โอกาสคณาจารย์ประจำมีเวลาทำงานวิจัย หรือสร้างผลงานวิชาการ พร้อมกับการจัดการเรียนการสอน
 5. ควรส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาและวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงร่วมกับสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ                        ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในการผลิตบัณฑิตแก่ท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
 6. ควรมีคณะกรรมการผังแม่บท ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกระดับจังหวัดมาวางแผนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการปรับปรุงพัฒนา บำรุงรักษา Infrastructure เช่น ถนน และสิ่งอำนวยความสะดวก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวรับนิสิตเพิ่มในปริมาณที่มากขึ้นทุกปี
 7.  การพัฒนานำมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในระดับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเป็นขั้นตอน
 8. การสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา โดยเฉพาะบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย
 9. การเปิดปริญญาเอกควรมีฐานปริญญาโทรองรับ

...........................

กัมปนาท

 

 

เขียนเมื่อ 
 • หวัดดีจ๊ะน้องแจ๊ค
 • ได้อ่าน  Blog นี้แล้ว  พี่เก๋ของแสดงความคิดเห็นในการทำ Improve เพิ่มเติมนะจ๊ะ
 • การทำ Improve นอกจากจะทำตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทั้ง 9 ประเด็นแล้ว น้องแจ็คควรพิจารณาลงไปถึงตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานที่ได้คะแนนต่ำด้วย  เพื่อมหาวิทยาลัย จะได้วางแผนในการพัฒนาต่อไป 
เขียนเมื่อ 

ถึง พี่เก๋

 • ขอบคุณมากครับ คงเป็นการบ้านในโจทย์ต่อไปครับ
 • คงได้ ลปรร. กันต่อไปนะครับ

แจ๊ค