หลังจากที่ มมส. ได้ยืนยัน (ร่าง) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบประเมินที่ 2 แก่ สมศ. แล้ว ทางมหาวิทยาลัยก็ได้นำเอาผลนี้เข้าพิจารณาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 26 มกราคม 2550 ซึ่งสภามีมติ คือ เนื่องจากรายงานการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผู้ประเมินตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานค่อนข้างมาก  แต่ละกลุ่มแต่ละสาขาวิชาควรจะปรับปรุงอย่างไรบ้าง มหาวิทยาลัยควรจะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเป็นรายข้อและนำกลับมาแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่าได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ทำได้หรือไม่ได้อย่างไร และคลี่คลายไปได้อย่างไร  เพื่อเป็นข้อมูลรองรับประเมินในรอบต่อไป ทั้งนี้ขอให้รายงานสภามหาวิทยาลัยภายใน 2 เดือน

ดังนั้นศูนย์ฯในฐานะผู้รับผิดชอบ QA โดยท่านอาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และผมได้ปรึกษาแนวทางการดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งก็สรุปได้ว่าทางศูนย์ฯจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน คุณอำนวย โดยแนวคิดหลัก คือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, เปิดเผยต่อสาธารณะ, ระบบการติดตามที่ดี

ซึ่งผมคิดว่าขั้นตอนก็น่าจะเป็นไปในรูปแบบนี้ครับ

  • เสนอวาระเพื่อพิจารณาประเด็น ผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่จะให้ข้อมูล ในแต่ละข้อเสนอแนะ ( จุดที่ควรพิจารณา) จากผลประเมิน ต่อที่ประชุมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการกอง

ในข้อแรกวันนี้ก็ได้จัดทำวาระเสนอรองฯ เพื่อส่งเข้าวาระแล้ว ( คลิ๊กดู )

  • จัดตั้งคณะทำงานระดับสถาบัน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) แต่ละข้อเสนอแนะจากกรรมการ โดยศูนย์ฯจะเป็นหน่วยงานกลางประสานงานหลัก และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง)
  • นำ (ร่าง) แผนพัฒนา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (หรือบางสถาบันเรียกว่า ที่ประชุมคณบดี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
  • ถ้าคณะกรรมบริหารฯให้ความเห็นชอบ ก็คงนำเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาความเป็นไปได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะได้ข้อเสนอแนะ หรือการสนับสนุนอะไรดีๆ หลายประการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของ มมส. ต่อไป
KPN