GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ศักยภาพในการทำงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต1

ศักยภาพลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

สพท.ลบ.เขต1 สามารถดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อ.เมืองจ.ลพบุรี ให้เป็นค่ายลูกเสือที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และพร้อมที่จะจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัด

-ด้านเอกสาร สามารถดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน

-ด้านการฝึกอบรม สามารถจัดอบรมทุกประเภท ตั้งแต่ การอบรมลูกเสือขั้นความร้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น ขั้นความรู้ชั้นสูง นอกจากนี้ยังสามารถประเมินขั้นที่5เพื่อรับเครื่องหมายวู๊ดแบดจ์2ท่อนและยังสามารถดำเนินการฝึกอบรมผ้ช่วยผ้อำนวยการลูกเสือ3ท่อนโดยมี       บุคลากรจากสพท.ลบ.1ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมดังกล่าว

-ด้านการบริการ  โดยมีผู้มาใช้บริการจาก สพท,ลบ,1,2 ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี และสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่3

-ด้านสถานที่ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ โดยสพท,ลบ,1เป็นผู้ดูแล ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน 90 %

สพท,ลบ,1 เห็นว่า ผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการทำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในโรงเรียน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการย้ายผู้บริหารว่าผู้บริหารต้องวุฒิทางลูกเสือจะมีคะแนนตามที่กำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 79661
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)