คำขวัญจังหวัดชุมพร ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม

 ชมไร่การแฟ แลหาดทรายรี

ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก