สถานภาพสมรส (อิงกฏหมาย)
หมายถึง ความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการเป็นสามีภรรยา แบ่งได้ดังนี้
โสด     ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่เคยสมรส
สมรส     ได้แก่ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา ไม่ว่าจะได้ทำการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
    - สมรสและคู่สมรสอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึง สามีและภรรยาที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
    - สมรสแต่คู่สมรสไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึง สามีและภรรยาที่อาศัยอยู่คนละครัวเรือนแต่ยังมีความผูกพันฉันท์สามีภรรยากัน
หม้าย     ได้แก่ ผู้ที่คู่สมรสได้ตายไปแล้ว และขณะนี้ยังไม่ได้สมรสใหม่
หย่า     ได้แก่ สามีภรรยาที่จดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ความเป็นสามีภรรยา สิ้นสุดลง
แยกกันอยู่ ได้แก่ ผู้ที่มิได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว แต่ยังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว

สถานภาพครอบครัว (อิงกฏหมู่)
อยู่กับบุพการี        ได้แก่การอยู่กับพ่อ กับแม่ กับผู้ที่เลี้ยงเรามา ว่ากันว่ายังเป็นลูกแง หรือเลิกเป็นแล้ว แต่ไปไหนไม่รอด ชาวบ้านเรียก ลูกกตัญญู
ตัวคนเดียว        ได้แก่ การอยู่คนเดียว ไร้ซึ่งญาติพี่น้อง หรือแยกออกไปเผชิญโลกเพียงลำพัง
อยู่กับครอบครัว        ได้แก่ อยู่กับสามี อยู่กับภรรยา และบุตร

คำถาม ถามคนอ่านที่หน้าตาดี

1.สถานภาพ สมรส ของท่าน คือ
2.สถานภาพ ครอบครัว ของท่าน คือ
กติกา ห้ามตอบในใจ โปรดตอบในบันทึกนี้ (เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต หน้าที่การงาน)

ปล. ใครอ่านแล้วไม่ตอบ จัดได้ว่าหน้าตาแย่สุดๆ (มีแช่ง)