การนิเทศที่ทำให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีความสุข ต้องเป็นการนิเทศที่เกิดจากความต้องการพัฒนาโดยแท้จริง ดังเช่นที่ สพท.อย.1ได้ดำเนินการนิเทศมาเป็นเวลา  3 ปีอย่างต่อเนื่อง คือ การนิเทศ

ตามความต้องการพัฒนาของครู โดยจัดหลักสูตรหลากหลายให้ครู

เลือกเข้ารับการนิเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง พบว่าได้รับความ

สนใจจากครูมาก ทั้งครูและผู้นิเทศได้แลกเปลี่ยนในสิ่งที่ตนเองสนใจตามปัญหาและความต้องการ ผลสุดท้ายสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับครูผู้สอน ผลที่ได้รับตามมาคือผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร