จากการไปศึกษาดูงานและรับการอบรมเรื่องหมูหลุมได้นำมาปรับใช้ในโรงเรียนโดยให้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องการเลี้ยงหมูหลุมประโยคต่างๆที่จะได้รับจากการเลี้ยงหมูหลุมจากนั้นนำนักเรียนเตรียมสถานที่โรงเลี้ยงและปัจจุบันโรงเรียนก็มีหมูหลุมสองที่ผลที่เห็นได้ชัดเจนในการเลี้ยงหมูหลุมคือ 1. คอกหมูไม่ส่งกลิ่นเหม็น 2  ต้นทุนในการเลี้ยงหมูต่ำ  3 เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยค  4 เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน