การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัครวิชาชีพ (กศน.ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะศึกษา และพัฒนาตนเองได้มีโอกาสศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ไม่มีเวลาหรือขาดโอกาสในช่วงที่อยู่ในวัยเรียน โดยสามารถทำงานและศึกษาควบคู่กันไป และยังคงมาตรฐานตามหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ.2546) ในภาคเรียนที่ 2/2549 นักศึกษา กศน.ปวช.แปดริ้ว จบหลักสูตร  สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน  28  คน กศน.แปดริ้ว มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักศึกษา  ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาระดับ ปวช. ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนต่อไป