วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็น "วันไหว้" เพื่อเซ่นไหว้ เทวดาฟ้าดิน และบรรพบุรุษ beeman ก็ได้ไปรวมญาติ..และถ่ายภาพของเซ่นไหว้ที่บ้าน.(กรุงเทพฯ) มาฝากครับ...คนบ้านผมไม่มาก เลยมีของไหว้ไม่มากตามไปด้วย

ของเซ่นไหว้ วันไหว้ ตรุษจีน

BeeMan

BeeMan