งานปกครองเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น"ระบบ"ที่นำมาใช้เป็นคู่มือที่จะปกครองนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ มีหลักการ แนวทางที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติแก่ผู้ดูแล ผู้ช่วยเหลือนักเรียนได้ชัดกว่าเดิมๆ