นางสาวปิยะพร จันทรศิริ

การพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

จากการเข้าร่วมประชุมการพัฒนางานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเขต  13  ที่จังหวัดสุรินทร์  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งมีผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจากในอดีตจังหวัดสุรินทร์ก็พบปัญหาเช่นเดียวกับจังหวัดนครราชสีมา  คือมีผู้มารับบริการน้อยและทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ  แต่จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้จังหวัดสุรินทร์มีผลการดำเนินงาน pap  smear  อยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งสามารถสรุปบทเรียนและนำมาเป็นแนวทางการพัฒนางานของจังหวัดนครราชสีมา  ปี  2550  ได้ดังนี้

วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา

1.      เป็นงานตามนโยบาย

2.      ขาดความเข้าใจในเรื่องมะเร็งปากมดลูกอย่างครบวงจร

3.      ผลการตรวจล่าช้า

4.      เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการทำ pap  smear  การอ่าน

ผล ผลลัพธ์ที่ออกมาจากการทำงานที่ผ่านมา

1.      ผลงาน  pap  smear ต่ำกว่าเป้าหมาย

2.      ค้นหา Case  ได้น้อยมาก

3.      พบ  premalignantช้า

4.      พบอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกสูง

แนวทางการพัฒนาปี  2550  

ซี่งได้จากการหาสาเหตุของปัญหาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากจังหวัดอื่น

1.      ต้องทำความเข้าใจให้ความรู้อย่างถ่องแท้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เห็นความสำคัญ

2.      ปรับวิธีการทำงานใหม่  ที่ให้ได้ผลที่รวดเร็ว  และปรับวิธ๊การส่ง Slide โดยการแช่ ขวด Alcohol เพื่อป้องกันการแตกสูญเสียขณะส่ง  หน่วยอ่าน Slide ต้องอ่านผลให้ถูกต้อง  รวดเร็ว  ส่งผลตามกำหนด

3.  มีระบบการติดตามผู้ป่วยที่มีผิดปกติ  โดยมีการจัดทำทะเบียน  ติดตามตัว  ให้สูติแพทย์ทำ Biopsy  แจ้งผล / รักษาต่อ          

4.  เน้นการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการค้นหามะเร็งปากมดลูกที่ผิดปกติก่อนเป็นมะเร็ง          

5.  ค้นหาวิธีเข้าหากลุ่มเป้าหมายโดยกลยุทธเชิงรุก

6.  ทำปฏิทินการทำงานให้มีการค้นหา  คัดกรอง  กระจายตลอดทั้งปี  ไม่ใช่ทำเป็นช่วงๆรณรงค์เท่านั้น

     คงพอเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในปี2550ต่อไปนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสานงานกับอำเภอในการ

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

หมายเลขบันทึก: 79224, เขียน: 17 Feb 2007 @ 20:04 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 12:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)