พบแล้วค่ะนิสิตแต่งกายถูกระเบียบ ลำดับที่ 5 เป็นนิสิตคนแรกที่ดิฉันพบว่าแต่งกายถูกระเบียบ  ของคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ดิฉันขอแนะนำน้องกานต์ หรือนายกานต์  ทองบริสุทธิ์  นิสิตคณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชา จิตวิทยา  ชั้นปี 3 ภาคปกติ  
         แรงจูงใจในการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
         1.เพื่อให้ตนเองเรียบร้อย และแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
         2.ภาคภูมิใจในการแต่งกายถูกระเบียบของการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
          ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
          1.รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แต่งกายเรียบร้อยเพื่อตนเองและมหาวิทยาลัย
           2.ไม่ควรบังคับให้นิสิตแต่งกายเรียบร้อย ควรขอความร่วมมือ ร่วมใจกัน
            สถานที่พบนิสิต อาคารอเนกประสงค์