OKM-7 : เกณฑ์องค์ประกอบที่ 10 ของสนง.มนุษยศาสตร์

บอย สหเวช
   
    บันทึกนี้ต่อจาก บันทึกแรก
    เป็นมุมมองของสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เกี่ยวกับ เกณฑ์องค์ประกอบที่ 10 ซึ่งได้มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในแต่ละงาน และหัวหน้างานได้สรุปข้อมูลมาอย่างเรียบร้อย เรียกว่าทำงานกันเป็นระบบครับ

    

 ดัชนีการประเมิน

 เกณฑ์การตัดสิน

 ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มี(1)+ มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มี(2)+ การพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
   ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 1 กิจกรรม
    หรือมีการพัฒนาระบบเดิมอย่างชัดเจน
4. มี(3)+การประเมินผลและนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
5. มี(4)+การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการอย่างน้อยร้อยละ
    50 และมีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ >4.0

 ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มี(1)+ มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มี(2)+ การพัฒนางานโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
   ในการปฏิบัติงาน
4. มี(3)+การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับ
    มากกว่า หรือเท่ากับ 3
5. มี(4)+การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

 ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มี(1)+ มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มี(2)+ มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างน้อยปีละ
    1 ชิ้นงาน หรือ มีการพัฒนาระบบเดิมอย่างชัดเจน
4. มี(3)+การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และสรุป
    รายงาน
5. มี(4)+การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการอยู่ที่ระดับ
    มากกว่า หรือเท่ากับ 4.0

 ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

1. มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน 
    คุ่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้รับทราบทันเวลา
2. มี(1)+ มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรการสอน และ
    ผลการเรียนนิสิตร่วมกับภาควิชาอย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลา
    ที่กำหนด
3. มี(2)+ มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือร้องเรียน
   ได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิด
    รับบริการอย่างเป็ฯลายลักษณ์อักษร
4. มี(3)+ มีการประเมินผลงาน และนำผลการประเมินมาปรับ
    ปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
5. มี(4)+ นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจ
    อย่างน้อยร้อยละ 50 และผลการประเมินอยู่ในระดับ >4.0  

 

                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                        15 ก.พ. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#okm#การประกันคุณภาพ#officekm#คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 78835, เขียน: 15 Feb 2007 @ 17:39 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 21:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)