OKM-7 : เกณฑ์องค์ประกอบที่ 10 ของสนง.แพทยศาสตร์

บอย สหเวช
  เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ  ในเกณฑ์การตัดสินองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ แต่ละสำนักงานมีมุมมองต่างกันไป

    ผมขอเริ่มจากมุมมองของสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ก่อนนะครับ 

    

 ดัชนีการประเมิน

 เกณฑ์การตัดสิน

 ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มีการวางระบบการควบคุมภายในและสารสนเทศ
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านธุรการ
5. มีการพัฒนางานโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
    ปฏิบัติงานด้านธุรการ

 ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มีการวางระบบการควบคุมภายในและสารสนเทศ
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ
5. มีการพัฒนางานโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
    ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

 ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน 1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มีการวางระบบการควบคุมภายในและสารสนเทศ
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน
5. มีการพัฒนางานโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
    ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
 ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา 1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มีการวางระบบการควบคุมภายในและสารสนเทศ
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านบริการการศึกษา
5. มีการพัฒนางานโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
    ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา

 

                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                        15 ก.พ. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#okm#การประกันคุณภาพ#officekm#คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 78832, เขียน: 15 Feb 2007 @ 17:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)