OKM-7 : เกณฑ์องค์ประกอบที่ 10 ของสนง.แพทยศาสตร์

  ติดต่อ

  เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ  ในเกณฑ์การตัดสินองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ แต่ละสำนักงานมีมุมมองต่างกันไป

    ผมขอเริ่มจากมุมมองของสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ก่อนนะครับ 

    

 ดัชนีการประเมิน

 เกณฑ์การตัดสิน

 ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มีการวางระบบการควบคุมภายในและสารสนเทศ
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านธุรการ
5. มีการพัฒนางานโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
    ปฏิบัติงานด้านธุรการ

 ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มีการวางระบบการควบคุมภายในและสารสนเทศ
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ
5. มีการพัฒนางานโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
    ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

 ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน 1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มีการวางระบบการควบคุมภายในและสารสนเทศ
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน
5. มีการพัฒนางานโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
    ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
 ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา 1. มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. มีการวางระบบการควบคุมภายในและสารสนเทศ
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านบริการการศึกษา
5. มีการพัฒนางานโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
    ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา

 

                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                        15 ก.พ. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 78832, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:25:39+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#okm#การประกันคุณภาพ#officekm#คณะสหเวชศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)