ในระบบการทำงานนั้นหลายคนก็ต่างความคิดกัน และแต่ละคนก็พยายามเลือกเส้นทางที่ตัวเองถนัดที่สุด กันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในกลุ่ม กรอบ แบบต่างๆ

   

จากประสบการณ์ในการทำงานพบว่า รูปแบบการทำงานที่เกี่ยวกับระบบการพัฒนาประกอบด้วย

  

1.      นอกระบบ   ที่ทำงานไม่เกี่ยวข้องกับระบบการพัฒนา ที่อาจทำให้ขาดฐานทรัพยากรการทำงาน พันธมิตรที่อยู่ในระบบ และการขยายผลการทำงานในวงกว้าง

 

2.      ในระบบ   ที่ทำงานอยู่ภายในระบบการพัฒนา ที่มักขาดอิสรภาพ ในการตัดสินใจ การจัดการ และการดำเนินงานในด้านต่างๆ

 

3.      อิงระบบ ที่ทำงานบางส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการพัฒนา จึงทำให้มีทั้งฐานการทำงานพอสมควร กับมีอิสรภาพในการตัดสินใจในการทำงานในระดับที่พอทำงานได้บ้าง ซึ่งเป็นการทำงานบูรณาการหลายวัตถุประสงค์เข้าด้วยกันนั่นเอง

   

ดังนั้นการทำงานแบบอิงระบบ จึงน่าจะเป็นสายกลางในระบบการทำงานในปัจจุบันครับ เพราะสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทั้งในและนอกระบบได้พร้อมกัน แม้จะไม่เต็มรูปแบบก็ตาม

  

แล้วอิงระบบแปลว่าอะไร

   

น่าจะหมายถึง

   

1.      การทำงานตามขั้นตอนปกติ ของระบบ

 

2.      แต่ พยายามหาช่องทางในการทำงานที่สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม โดยอาจต้องเน้นเป้าหมายงานมากกว่า งานเอกสาร และกฎ ระเบียบตามรูปแบบเดิม

 

3.      ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับเนื้องาน ที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้โอกาสทุกช่องที่มีอยู่ในกฎ และระเบียบขององค์กร

   

ทั้งหมดนี้ อาจฟังแล้วดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกครับ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ชินกับการทำงานสไตล์นี้

    แต่ก็ลองดูนะครับ ว่าทำได้แค่ไหน ใครเห็นต่างมุมอย่างไร เชิญแสดงความเห็นเพิ่มเติมด้วยครับ