โครงการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชนในเชิงบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทั้งในด้านแนวคิด การบริหารจัดการกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

แนวคิดหลักของโครงการ คือ แนวคิดเศรฐกิจพอเพียง เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรวมกลุ่มช่วยกันบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลผลิตที่พอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน

โครงการมีแนวทางการทำงานในลักษณะสหสาขาวิชาการ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง

โครงการจะช่วยหนุนเสริมและประสานให้หน่วยงานในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรชาว บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและสรุปบทเรียนร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์แนวราบที่ทุกคนคือ "เพื่อนร่วมทาง" การทำงานของโครงการไม่เน้นการนำเสนอ "สูตรสำเร็จ" สำหรับการพัฒนา แต่เน้นการทำงานในลักษณะ "คิดไป ทำไป แก้ไข ปรับปรุงไปด้วยกัน" ทุกคนจึงได้คิด ทำ เรียนรู้ และปรับเจตคติ พฤติกรรมตลอดรายทางของกระบวนการทำงานร่วมกัน

จากผลการทำงานที่ผ่านมา ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ มีการวางแผนการดำเนินกิจกรรม และปฏิบัติตามแผนร่วมกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ นำไปสู่การพึ่งตนเอง และเกิดความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง ซึ่งต้องมีการพัฒนาต่อไป ภายใต้คำขวัญที่ว่า

"เราจะช่วยให้ชาวบ้านทำในสิ่งที่เขาอยากทำ ไม่ใช่ให้เขาทำในสิ่งที่เราอยากเห็นเขาทำ ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง"

"ฮวมคึด ฮวมส่าง ฮวมทาง ฮวมแฮง เฮ็ดชุมชนเข้มแข็ง หมั่นยืน"