a-kanjana

  ติดต่อ

  กระบวนการ A.I.C. ( Apprication Influence Control )   

กระบวนการ A.I.C. ( Apprication    Influence   Control )

ประชาชนไม่มีโอกาส คิดเอง ทำเอง ตามสถานการณ์รอบด้าน และศักยภาพของเขา งานจึงด้อยประสิทธิภาพ ประชาชนไม่ยอมรับไปเป็นเรื่องของเขา เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาไปทีละเรื่องโดยละเลยสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความไม่รอบรู้องค์ประกอบอื่น ที่มีผลกระทบกันและกัน เพราะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงและไม่เข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต กระบวนการ A.I.C. (Apprication Influence Control) เป็นวิธีหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาแก้จุดอ่อนเหล่านี้  หากเจ้าหน้าที่และประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการ ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ นำความรู้และประสบการณ์ของผู้มีส่วนได้เสียมารวมกัน มุ่งสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันตั้งแต่ต้น และช่วยกันรับงานไปรับผิดชอบตามศักยภาพและบทบาทของตน งานนั้นจะเป็นของทุกคน ไม่ซ้ำซ้อนและสำเร็จไปพร้อมกันทุกด้าน อย่างยั่งยืน กระบวนการ A.I.C เป็นเรื่องปฏิบัติ ต้องลงมือทำเอง ดัดแปลงหลักการให้เข้ากับสถานการณ์และบุคคล ทำไปเรียนรู้ไปเป็นประจำทุกครั้งที่จะทำโครงการพัฒนางานให้ประชาชน จะเป็นของง่ายทำได้ทุกระดับคนไทยจะเป็นคนพัฒนาเต็มศักยภาพทันยุคโลกาภิวัฒน์ได้ ก็อยู่ที่เราจะยอมทำโครงการ โดยออกแบบ กลวิธีดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมนี้ได้จริงเพียงใด   ครั้งต่อไปจะค้นหาตัวตน  /  วิธีการของกระบวนการ   A.I.C.  ที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มารายงานตัว

หมายเลขบันทึก: 78347, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:23:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)