a-kanjana

กาญจนา
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคลที่สนองความต้องการพื้นฐาน 5 ด้าน เพื่อการมีชีวิตที่มีคุณภาพ อันได้แก่ องค์ประกอบพื้นฐานทางด้านร่างกาย   สติปัญญา   เศรษฐกิจ สังคม และคุณธรรม   รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
                1. องค์ประกอบพื้นฐานทางด้านร่างกาย ได้แก่ ปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยา รักษาโรค
                2. องค์ประกอบพื้นฐานทางด้านสติปัญญา ได้แก่ ระดับการศึกษาของบุคคลในครอบครัว ความคิด เห็นในเรื่องการศึกษาที่บุคคลในครอบครัวได้รับ การนำความรู้ต่างๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวัน
                3. องค์ประกอบพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน การประกอบอาชีพ รายได้ หนี้สิน การลงทุน การจำหน่ายผลผลิต ความต้องการแรงงาน ในการประกอบอาชีพ การได้รับการอนุเคราะห์พันธุ์พืช สัตว์ และปุ๋ยจากทางราชการ การใช้ความรู้และเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ
                4. องค์ประกอบพื้นฐานทางด้านสังคม ได้แก่ ความพอใจในการอาศัยอยู่ในชุมชน การร่วมกิจกรรม กับบุคคลต่างๆ ภายในชุมชน การเข้าเป็นสมาชิกต่างๆ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
                5. องค์ประกอบพื้นฐานทางด้านคุณธรรม ได้แก่ ศาสนาที่นับถือ ตามศรัทธาในศาสนา ขนบธรรม เนียม ประเพณีที่ปฏิบัติ และคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ สุจริตการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการละเว้นอบายมุขต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มารายงานตัว

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 78345, เขียน: 13 Feb 2007 @ 23:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)