การวาดสีบนกระเบื้อง (Porcelain Painting หรือ On Glaze painting) เริ่มรู้จักงานนี้ครั้งแรกจากขวัญเรือนที่สัมภาษณ์สุภาพสตรีคนหนึ่ง เห็นแล้วอยากเรียนทันที (ตามนิสัย) แต่ไม่รู้จะเป็นไปได้อย่างไร จนได้อ่านสัมภาษณือีกครั้งคราวนี้เป็นครูที่สอนอยู่ที Central workshop ก็ไปสมัครทันทีทั้งที่ยังไม่มีความรู้เลย