การสอบ National Test (NT) หรือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ของ สพฐ

วันนี้ (13 กพ 50 ) เป็นการสอบวัดผล  NT  ของนักเรียน ป.6  และ ม.3  ทั่วประเทศโดยการสุ่มนักเรียนออกมาสอบจำนวนหนึ่งตามขนาดของโรงเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ผลการสอบนี้จะไม่มี ต่อนักเรียนทั้งที่ได้สอบ และนักเรียนที่ไม่ได้เข้าสอบ

แต่จะเป็นการสะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอน หรือคุณภาพของโรงเรียน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

การสอบครั้งนี้โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการประเมิน   มีการเตรียมความพร้อม นักเรียนทุกคนและรับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าสอบ   ครั้งนี้จำนวน  35  คน  และใช้ความสามารถของตนในการสอบอย่างเต็มที่

การสอบครั้งนี้   โรงเรียนดำเนินการสอบตามแนวทางอย่างเคร่งครัด