ไกรวุฒิ

อาจารย์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
Usernamekraiwuth
สมาชิกเลขที่15
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

วัน/เดือน/ปี เกิด: 30 สิงหาคม 2522

ประวัติการศึกษา

ปัจจุบัน: Ph.D in Public Administration and Management, University of North Texas, Denton, Texas, USA.

2546 – 2549 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาและทุนสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์ จากมูลนิธิ ZAZAKAWA (Tokyo Foundation)

2540 – 2543 รัฐศาสตร์บัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2534 – 2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

2528 – 2534 ประถมศึกษา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

 

ประสบการณ์การทำงาน

2544 – 2546 พนักงานบุคคล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)

2549 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่