ครูอ้อยเขียนบันทึก  ตอนที่ 1 พฤติกรรมการรักษาวินัย  ข้อที่ 18  มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี  ซึ่งท่านผู้สนใจอ่านได้ที่บันทึกเรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (51)  

พฤติกรรมการรักษาวินัยมี 20 ข้อ    ควรศึกษาและจัดทำร่องรอยไว้ได้แก่   การวางแผนในการใช้เวลา   การเข้าประชุมตรงเวลา  การคืนเงินยืมตรงเวลา  ทำงานได้กับทุกคน  มุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จทุกงาน  เอาใจใส่ครอบครัว  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  ปฏิบัติตามกฏหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา  ให้บริการเท่าเทียมกัน  ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐาน  ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา  ทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง  ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าใดๆ  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ทำผิดกฏหมายแม้เพียงเล็กน้อย      มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย  สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย  

สำหรับบ่ายนี้ครูอ้อยจะเขียนบันทึกเรื่อง    มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี    เรื่องนี้เขียนไม่ยากที่จะออกมาเป็นรูปธรรม  ทุกท่านมีระเบียบวินัยอยู่แล้ว  เพียงแต่ท่านไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า  วินัย  ระเบียบ  ว่า  มีขอบเขตอย่างไร  แล้วท่านกลับมานั่งเขียนเรื่องราวของท่านที่เป็นวินัย  และระเบียบ ที่น่าเก็บไว้เป็นเอกสารเผยแพร่  และท่านที่เคยได้รับรางวัลอะไรที่เน้น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยระเบียบวินัย  ก็สามารถนำเอกสาร  นั้นๆมาเป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

วันนี้ครูอ้อยจะเขียนบันทึกเรื่องนี้เพียงเท่านี้นะคะ    ส่วนคราวต่อไป ครูอ้อยจะเขียนเรื่อง  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย  

น่าสนุกนะคะ  คราวต่อไป  โปรดติดตามนะคะ