ในวันที่ ๙ กพ ๕๐ ช่วงเช้า ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์มาบรรยายพิเศษ ที่ UKM9 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่นผมมีโอกาสพูดคุยโดยตรงกับหมอวิจารณ์ เพื่อรับทราบโจทย์การทำงานในเบื้องต้น เพื่อที่จะมาแนะนำการทำงานวิจัยของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ KM การทำงานวิจัยของนักศึกษา มหาชีวาลัย และผู้สนใจทั่วไป ประเด็นสำคัญสรุปได้ว่า  

การทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้นั้น จะต้องมี  

1.   คำถามวิจัย ( Research question)   

ที่ต้องสะท้อนความคิด สภาพปัญหา และแฝงแนวทางการแก้ปัญหาไว้ด้วย  

2.   เทคนิควิธีการ ( Methodology)   

ที่ต้องสาธยายวีธีการที่จะใช้ในการทำงานทั้งหมด ทั้งเชิงกลยุทธ์ และวิธีการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  

3.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( Expected outputs and outcomes)  

ที่สะท้อนการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเดี่ยว และเชิงผสมผสานในทุกระดับ  

และผมจะต้องนำเรื่องนี้ไปคุยกันกับอาจารย์ท่านอื่นๆ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่กรุงเทพฯครับ  

นักศึกษาตัวจริงทั้งหลาย โปรดทราบ และรีบๆทำหน่อยครับ ผมอยากเห็นของจริงก่อนผมไปกรุงเทพฯครับ  

ของจริง แปลว่า ตรงกับความจริง และปฏิบัติได้จริงครับ