การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

นริศรา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
PRA คืออะไร
PRA  มาจากคำว่า  Participatory  Rural  Appraisal  แปลว่า การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม    เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับศึกษา วิเคราะห์  และประเมินชุมชน   เป็นแนวคิดที่มีหลักการของตนเอง  เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ  ที่สามารถนำไปปรับใช้  รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการใช้งาน     PRA ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการทำงานกับชุมชนเพื่อลดช่องว่างระหว่างนักวิชาการกับชาวบ้าน   และป้องกันปัญหาความผิดพลาดในกิจกรรมที่อาจจะไม่ตรงกับสภาพปัญหาและไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน   ทั้งยังช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์และศักยภาพของชาวบ้าน   สร้างสำนึกในความเป็นเจ้าของ  และเปิดโอกาศให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในพื้นที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเก็บความรู้Best Practiceความเห็น (0)