วันนี้ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ blog จึงสนใจ เมื่อได้เข้ามาเรียนรู้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเอง และส่วนรวม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลต่างๆ อย่างไม่สิ้นสุด