Group  Counseling  แตกต่างจาก  Group  Education  อย่างไรGroup  Counseling (การให้คำปรึกษารายกลุ่ม)  Group  Education (การให้สุขศึกษารายกลุ่ม)1.  ประเด็นเป็นของผู้รับบริการ                                     1.  ประเด็นเป็นของผู้ให้                                                                                                   บริการ2.  การสื่อสารเป็นแบบหลายทางทั้งระหว่าง                 2.  การสื่อสารเป็นแบบสองผู้รับบริการด้วยกัน  และผู้รับบริการกับ                          ทางคือ ผู้ให้และผู้รับบริการ      ผู้ให้บริการ3.  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                         3.  เป็นการถ่ายทอดความรู้     ประสบการณ์  ความรู้สึก

4.  ผลลัพธ์ : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้อง         4.  ผลลัพธ์ : อาจไม่เกิด

 กับวิถีชีวิตของผู้รับบริการแต่ละราย                             การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     จะเห็นได้ว่าทั้ง  Group  Counseling  และ  Group  Education  มีความแตกต่างกันในทุกแง่มุม  และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมก็แตกต่างกัน  ความยากง่ายในการทำกิจกรรมก็แตกต่างกันเพราะการให้คำปรึกษารายกลุ่มไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรส่วนการให้สุขศึกษารายกลุ่มเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะให้สุขศึกษาเรื่องอะไร  การนำไปใช้จึงควรประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ  ผลลัพธ์ที่ต้องการและเวลาที่เหมาะสม                                                                                                                                                         ศุลีวงศ์   สนสุผล                                                   นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต                                                        สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน